Calcule:

a) log110
b) log60
c) log99
d) log0,32

em ENEM por

1 Resposta

0 votos

Resposta:

  • Dados:

Log2=0,3

Log5=0,7

Log11=1,04

Log3=0,48

  • Sabemos que:

Log_{10}x=y

Log(xy)=Log(x)+Log(y)

Log(\frac{x}{y} )=Log(x)-Log(y)

Log_{x}x=1

Log_ab=\frac{Log_cb}{Log_ca}

Explicação passo-a-passo:

A)

Log110

Log11*10

Log11+Log10

1,04+1

2,04

B)

Log60

Log6*10

Log6+Log10

Log(3*2)+1

Log3+Log2+1

0,48+0,3+1

1,78

C)

Log99

Log33*3

Log(11*3)+Log3

Log11+Log3+Log3

1,04+0,48+0,48

2

D)

Log0,32

Log\frac{32}{100}

Log32-Log100

Log2^5-Log10^2

Log2*2*2*2*2+Log10*10

Log2+Log2+Log2+Log2+Log2+Log10+Log10

0,3+0,3+0,3+0,3+0,3+1+1

3,5

por
...